PROJECTE VINCLES

VINCLES és una línia d’intervenció en xarxa, impulsada per les entitats i serveis que participen de la Comissió de Gent Gran; aquesta línia té com a objectiu treballar conjuntament per a la prevenció i suport a la gent gran que viu al barri Sagrada Família i que comparteix una situació de soledat, objectiva o subjectiva (sentiment), que els ha portat a un risc d’aïllament social i progressiu deteriorament del seu estat de salut biopsicosocial.

VINCLES té com a finalitat millorar la qualitat de vida de la gent gran del territori, alleugerint i transformant el seu sentiment de soledat i minvant el risc d’aïllament i deteriorament del seu estat de salut biopsicosocial, mitjançant la promoció de la participació, la creació de xarxes, l’envelliment proactiu, la reparació de l’afectació psicosocial i el reforç dels seus vincles sociofamiliars.

Aquesta línia d’intervenció, s’articula en una acció educadora per abordar la soledat i promoure la participació, com a una resposta a l’exclusió social, mitjançant una metodologia centrada en la persona, vivencial, dinàmica i participativa, que fomenta l’aprenentatge basat en l’experiència personal, l’auto-observació i la identificació dels recursos personals per generar canvis en la situació de soledat i aïllament.

L’acció educadora s’estructura en 18 sessions, dinamitzades per a professionals, expertes en matèria de gent gran i creació de xarxes, amb el suport dels serveis i entitats del barri, així com d’un grup de voluntaris/es (gent gran activa) que realitzen les tasques d’acompanyament i seguiments dels/les participants.

Durant les sessions, es treballen:

 • Els aspectes psicosocials vinculats a la soledat des de la situació personal de cada persona participant.
 • El desenvolupament d’habilitats per afrontar la soledat i reduir els factors estressants associats a l’envelliment: autoconcepte, estereotips, autoestima, autoconeixement, motivació, pèrdues i dol
 • La vinculació dels/les participants als recursos del territori que encaixin amb les seves inquietuds, demandes i/o necessitats.
 • L’enfortiment de la seva xarxa social i familiar.
 • La creació d’itineraris d’envelliment pro actiu personalitzats, amb acompanyament i seguiment durant la seva realització i en coordinació amb les entitats i serveis del territori.
 • La creació de grups d’iguals autogestionats per assegurar l’impacte de l’acció educadora a llarg termini.

DESTINATARIS/ES

Persones grans, majors de 65 anys , autònomes amb interessos i amb certa predisposició a la participació, que es troben en soledat (subjectiva o objectiva) i que aquesta situació els ha portat a un progressiu l’aïllament social i deteriorament del seu estat de salut biopsicosocial.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

 • Tractament integratiu i hol.lístic de la soledat i l’aïllament social de la gent gran.
 • Promoció de la participació i l’envelliment proactiu, com a estil de vida saludable.
 • Creació i enfortiment dels vincles i les xarxes socials.
 • Consolidació d’un model de treball en xarxa entre els serveis i les entitats que realitzen accions i projectes adreçats a la Gent Gran al territori

PRINCIPIS D’INTERVENCIÓ

El marc de referència del projecte “VINCLES” son:
Pel que fa a promoció del treball en xarxa, aquest es fonamenta en les bases i els principis metodològics de l’acció Comunitària.

Entenem per acció comunitària aquells processos de transformació (què fem?) que promouen i treballen les relacions entre els membres d’un determinat espai social (barri, col•lectiu, escola,...) per aconseguir (per què ho fem? ) una millora de les condicions de vida i convivència –el benestar quotidià- de les persones d’aquella comunitat, territori promovent (com ho fem?) el treball amb la comunitat per a que aquesta sigui protagonista de les seves transformacions.

Pel que fa al treball educatiu i terapèutic, aquest es planteja des d’un perspectiva integradora dels models d’intervenció convencionals i alternatius, de la Salut, l’Educació i l’Atenció Social, per oferir una atenció hol.lística centrada en la persona que incideixi en totes les seves dimensions (física, mental, emocional i social), partint de la certesa que cada persona és única i, com a tal, necessita un tractament personalitzat i adequat a la situació i circumstàncies de cada moment de la seva vida.

Aquesta perspectiva integra aquests principis metodològics principals:

 1. Atenció centrada en la persona.
 2. Apoderament: partim dels recursos personals de cada persona i facilitem les eines d’autoconeixement i afrontament de la soledat per a que elles mateixes generin un canvi transformador.
 3. Acció educadora i generadora de canvis (persones grans com a subjectes d’educació i transmissors de coneixements i recursos).
 4. Adaptabilitat de la programació al procés de cada grup.
 5. Treball multidisciplinari i en xarxa.

OBJECTIUS GENERALS:

 • O.G.1.: Impulsar i consolidar una línia d’intervenció comunitària i educativa que faciliti l’abordatge del sentiment de soledat i la situació d’aïllament de les persones grans, des d’una perspectiva integrativa i hol.lística.
 • O.G.2.: Promoure la participació de la gent gran en el barri, fomentat els grups d’iguals autogestionats i donant-los a conèixer, de manera significativa, la tasca i activitats que realitzen les entitats, serveis i grups que existeixen al territori.
 • O.G.3.: Promoure i consolidar el treball en xarxa i la coordinació entre les entitats i serveis que desenvolupen projectes adreçats a la gent gran al barri.