XERREM JUNTS

Ámbits: 

El “xerrem junts” és una eina de treball que organitza espais de trobada, gràcies als quals persones que no han estat mai en contacte amb la llengua catalana, o que hi han estat però presenten dificultats ja sigui de comprensió o d’expressió en aquesta llengua, entren en contacte amb persones voluntàries catalanoparlants i formades per la CAL que destinen una part del seu temps lliure a ajudar les primeres en el seu camí d’assumpció del català com a llengua pròpia. El mitjà que s’utilitza és la pràctica de la conversa, punt on arrenca indefectiblement tota apropiació d’una llengua.

Es tracta d’una activitat associativa, de treball en xarxa entre entitats i persones, que posa en relleu conceptes com la cohesió social i l’acolliment, i que aplica una metodologia pedagògica d’ensenyament de la llengua centrat en l’oralitat i que, precisament per això, s’obre a col·lectius exclosos en altres sistemes d’aprenentatge que impliquen necessàriament la lectoescriptura.

El “xerrem junts” gira entorn de tres eixos vertebradors: la millora en l’ús social de la llengua catalana, la comunicació regular i extensa en el temps entre persones diverses —font de cohesió social i de participació ciutadana— i el coneixement i estima del país, generat des del coneixement de l’entorn més pròxim de barri i de ciutat.

Al “xerrem junts” de la CAL s’hi pot incorporar un ventall molt ampli de persones amb nivells diversos de domini de la llengua: des de l’extrem de persones que mai no han estat en contacte amb el català ni tampoc tenen formació instrumental bàsica, fins al de persones amb estudis que no tenen el català com a llengua pròpia, però que el dominen mitjanament. Els primers són atesos amb una metodologia activa de comprensió oral (metodologia “junts”) i els segons, amb pràctica intensiva de conversa (metodologia “xerrem”).